เกาะกระแสไต้หวัน : โอกาสการทำงานในไต้หวันสำหรับชาวต่างชาติ News

เกาะกระแสไต้หวัน : โอกาสการทำงานในไต้หวันสำหรับชาวต่างชาติ

     เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนแรงงานและบุคลากรมืออาชีพที่สูงขึ้นในไต้หวัน สนข. Taipei Time ได้รายงานข่าวเมื่อวันที่ 20 ต.ค. 2560 ว่าคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจของสภานิติบัญญัติได้ผ่านร่างกฎหมายว่าด้วยบุคลากรมืออาชีพต่างชาติ เพื่อดึงดูดให้มีบุคลากรมืออาชีพจากต่างประเทศเข้ามาทำงานในไต้หวันมากยิ่งขึ้น โดยเป็นความพยายามในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลน 5 ด้าน ได้แก่

            1. ด้านทักษะอาชีพ (Talent)

            2. ด้านแรงงาน (Workers)

            3. ด้านความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับพื้นที่ / ที่ดิน (Land)

            4. ด้านความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับน้ำ (Water)

            5. ด้านความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับไฟฟ้า (Electricity)

 

     โดย คณะกรรมการ สภาพัฒนาแห่งชาติ ไต้หวัน (National Development Council) ประเมินในเบื้องต้นว่า ร่างกฎหมายดังกล่าว จะสามารถเพิ่มจำนวนผู้ประกอบวิชาชีพชาวต่างชาติในไต้หวันได้ถึง 1,800 คนต่อปี และจะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรมืออาชีพจากต่างชาติที่มีความชำนาญด้านศิลปะหรือครูผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา นักวิชาการหรือเจ้าหน้าที่บริหารที่มีความรู้ด้านระหว่างประเทศ รวมถึง ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การผลิตและการพาณิชย์ด้วย

     ร่างกฎหมายดังกล่าว จะขยายระยะเวลาการว่าจ้างงานสำหรับบุคลากรมืออาชีพจากต่างชาติจาก 3 ปีเป็น 5 ปี บุคลากรมืออาชีพจากต่างชาติที่มีรายได้มากกว่า 3 ล้านดอลลาร์ไต้หวันต่อปี (หรือประมาณ 99,239 ดอลลาร์สหรัฐ) จะถูกหักภาษีเพียงครึ่งหนึ่งของรายได้ต่อปีเป็นระยะเวลา 3 ปี         

     นอกจากนี้ บุคลากรมืออาชีพจากต่างชาติที่มีใบอนุญาตพำนักถาวรจะสามารถยื่นขอวีซ่าถาวรสำหรับคู่สมรสและบุตรหลานของตน โดยไม่ต้องมีหลักฐานทางการเงิน หากพำนักอาศัยอยู่ในไต้หวันเป็นระยะเวลา 5 ปีติดต่อกันตามกฎหมาย พ.ร.บ.สัญชาติ (國籍法) ไต้หวัน

     (สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มได้ในบทความเรื่อง "6 สายอาชีพมีสิทธิยื่นขอสัญชาติไต้หวัน  )

     สำหรับชาวต่างชาติทั่วไปที่ประสงค์จะทำงานในไต้หวัน แต่ไม่ได้อยู่ในข่าย "บุคลากรมืออาชีพ" ก็ยังสามารถมีโอกาสหางานในไต้หวัน โดยกระทรวงแรงงานไต้หวันได้ให้ข้อมูลแก่ สนง.การค้าฯ ว่า ไต้หวันไม่มีการระบุอาชีพต้องห้ามของคนต่างชาติในไต้หวัน และระบุลักษณะที่อนุญาตให้ชาวต่างชาติสามาถประกอบอาชีพในไต้หวันได้ (มาตราที่ 46 กฎหมาย Employment Service Act ของไต้หวัน) โดยอนุญาตให้ชาวต่างชาติทำงานในไต้หวันได้ใน 11 สายอาชีพ ได้แก่

            1. อาชีพที่ต้องอาศัยเทคนิคหรือความสามารถเฉพาะทางเป็นพิเศษ

            2. ผู้บริหารของธุรกิจที่ก่อตั้งหรือลงทุนโดยชาวต่างชาติหรือชาวจีนโพ้นทะเลที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลไต้หวัน

            3. ครูในสถาบันการศึกษาดังต่อไปนี้

                 3.1 ครูในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาล และครูโรงเรียนนานาชาติ

                 3.2 ครูสอนภาษาต่างชาติในโรงเรียนระดับต่ำกว่ามัธยมปลายของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาล

                 3.3 ครูสาขาวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนระดับมัธยมปลายในระบบสองภาษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาล

            4. ครูสอนภาษาต่างชาติที่ได้มารตฐานในโรงเรียนกวดวิชาที่จัดตั้งขึ้นตามกฏหมายของไต้หวัน

            5. ครูฝึกและนักกีฬา

            6. ผู้ทำงานทางด้านศาสนา ศิลปะ และการแสดง

            7. ลูกเรือที่ทำงานบนเรือพาณิชย์หรือเรืออื่น ๆ ที่ได้รับอนุญาตเป็นพิเศษจากกระทรวงคมนาคม

และการสื่อสารไต้หวัน

            8. งานเกี่ยวกับการประมงในทะเลและการทำงานเกี่ยวกับอุปกรณ์ประมง (แห)

            9. ผู้อนุบาลและผู้ช่วยงานอนุบาล

            10. อาชีพที่ได้รับอนุญาตเป็นพิเศษจากหน่วยงานส่วนกลาง เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจหรือการพัฒนาสำคัญของไต้หวัน

            11. งานอาชีพที่มีลักษณะพิเศษ และเป็นบุคลากรที่ขาดแคลนในไต้หวัน มีความจำเป็นต้องว่าจ้างบุคลากรต่างชาติ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้างส่วนกลางจะเป็นผู้กำหนดมาตรฐานและคุณสมบัติที่ว่าจ้าง

     จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ปัจจุบันไต้หวันต้องการแรงงานและบุคลากรมืออาชีพจากต่างชาติเข้ามาทำงานในไต้หวันเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นโอกาสใหม่ ๆ แก่แรงงานต่างชาติและบุคลากรมืออาชีพจากนานาประเทศ รวมถึงประเทศไทยด้วย

     ขอขอบคุณภาพจากเว็บไซต์ : https://www.taiwantrade.com/news/taiwan-http://www.qqnews2u.com/post/42152passes-new-law-to-attract-more-foreign-professionals-1394840.html