เกาะกระแสไต้หวัน : รัฐบาลไต้หวันมีแผนจะพัฒนาอุตสาหกรรมด้าน AI ระดับนานาชาติ News

เกาะกระแสไต้หวัน : รัฐบาลไต้หวันมีแผนจะพัฒนาอุตสาหกรรมด้าน AI ระดับนานาชาติ

     เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 2561 สนข. Taipei Time รายงานว่า สภาบริหารไต้หวันจะจัดสรรงบประมาณประจำปีเป็นจำนวน 9,000 - 1,000 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน (ประมาณ 304.4 - 338.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมด้าน Artificial Intelligence (AI) ของไต้หวัน

     นาย William Lai (賴清德), นายกรัฐมนตรีไต้หวัน กล่าวว่า "Taiwan AI Action Plan ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี นั้นเป็นความมุ่งหมายประการหนึ่งของสภาบริหารที่จะพัฒนาเทคโนโลยีอัจฉริยะ (Smart Technology) และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) รวมถึงอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ (Semiconductor Industries) ในการพัฒนาเทคโนโลยีด้าน AI และเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิรูปอุตสาหกรรม

     นอกจากนี้ เมื่อวันพุธที่ผ่านมา บริษัท Microsoft Corp เผยว่า บริษัทฯ ได้วางแผนจะจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนา AI ในไต้หวัน แสดงให้เห็นว่าไต้หวันเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติด้านสภาพแวดล้อมเพื่ออุตสาหกรรม" ทั้งนี้ นาย Lai ยังกล่าวเสริมอีกว่า "รัฐบาลไต้หวันจะกระตุ้นมาตรการต่าง ๆ เพื่อดึงดูดผู้ที่มีความสามารถและบริษัทระดับนานาชาติต่าง ๆ เข้ามายังไต้หวัน และผลักดันให้ไต้หวันกลายเป็นศูนย์กลางด้านนวัตกรรม AI ระดับโลก"

     นาย Tsai Zse-hong (蔡志宏) เลขานุการฝ่ายบริหาร สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไต้หวัน (Office of Science and Technology) กล่าวว่า "แผนดังกล่าว ระบุความริเริ่ม 5 ประการ ได้แก่ 1) การอบรมและฝึกฝนผู้มีทักษะความสามารถ 2) การพัฒนาเฉพาะด้าน AI ของไต้หวัน 3) การบ่มเพาะ AI แก่ผู้ประกอบการ Start ups ในไต้หวัน 4) การปรับแก้กฎหมายเพื่อพัฒนา AI และ 5) การแนะนำเทคโนโลยี AI แก่ภาคอุตสาหกรรม ทั้งนี้ ภายในปี 2564 ได้วางแผนจะฝึกอบรมบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาระดับสูงทั้งหมด 1,000 คน รวมถึงด้านบุคลากรมืออาชีพด้าน AI ทั้งหมด 5,000 คน อีกด้วย"

     สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไต้หวัน จะระบุประเภทของ AI ซึ่งไต้หวันสามารถพัฒนาตลาดเฉพาะทาง (Niche Market) และสร้างเครือข่ายการวิจัยและพัฒนา รวมถึง จะนำกองทุนของรัฐบาลกับภาคเอกชนมารวมกันเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ Start-ups ด้าน AI กว่า 100 แห่งในไต้หวัน อีกด้วย

     กฎระเบียบเกี่ยวกับการวางโครงสร้างด้านเทคโนโลยีการเงิน (Financial Technology Sandbox) /การผ่อนคลายข้อจำกัดในการจ้างแรงงานฝีมือต่างชาติ / การพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวกับข้อมูลของรัฐบาล / และแนวทางในการบังคับใช้ยานพาหนะไร้คนขับ (Uncrewed Aerial Vehicles) อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติ เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการพัฒนา AI มากยิ่งขึ้น

     ทั้งนี้ เทคโนโลยี AI กว่า 100 ประการ จะอำนวยความสะดวกในการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านนวัตกรรม "5+2" ให้แก่  Asian Silicon Valley / เครื่องจักรอัจฉริยะ (Smart Machinery) / พลังงานสีเขียว (Green Energy) / เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) /และการป้องกันประเทศ (National Defense) พร้อมถึง สร้างรูปแบบธุรกิจการเกษตรใหม่ (New Agricultural Business Model) และเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

     งบประมาณประจำปีที่สูงถึง 1,000 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน จะมาจากภาควิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั่วไป และจากโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวกับการคาดการณ์ในอนาคต (Forward-looking Infrastructure Development Program) นาย Tsai กล่าว

            ไต้หวันเป็นผู้นำด้านเซมิคอนดักเตอร์ (Semiconductor) และอุตสาหกรรม ICT ระดับโลก และเป็นอีกแห่งหนึ่งที่มีการเปิดกว้างด้าน Digital Culture มากที่สุด ภายใต้นโยบายเปิดเผยข้อมูล (Open Data Policy) ของรัฐบาลไต้หวัน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการพัฒนาระบบการเรียนรู้และวิสัยทัศน์ / การประมวลผลด้านภาษาธรรมชาติและด้าน  AI ในสาขาต่าง ๆ อีกด้วย

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก สนข. Taipei Time : www.taipeitimes.com/News/front/archives/2018/01/19/2003686034