เกาะกระแสไต้หวัน : ไต้หวันจัดตั้งแพลตฟอร์มเพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านนวัตกรรมของภาคเอกชน Innovative Regulatory Sandbox News

เกาะกระแสไต้หวัน : ไต้หวันจัดตั้งแพลตฟอร์มเพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านนวัตกรรมของภาคเอกชน Innovative Regulatory Sandbox

               Innovative Regulatory Sandbox หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่า SME sandbox คือ แพลตฟอร์มที่จัดตั้งโดยรัฐบาลไต้หวันเพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา โดยเน้นการเชื่อมโยงกันระหว่างกลุ่มธุรกิจเดิม ธุรกิจใหม่ ผู้บริโภค และที่ปรึกษาด้านกฎหมาย จุดมุ่งหมายเพื่อผลักดันการเติมโตของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์(E-Commerce) และเศรษฐกิจดิจิตอล (Digital Economy) ภายในประเทศ

               SME sandbox จัดตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 2560 โดยกรมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กระทรวงเศรษฐการไต้หวัน เพื่อสนับสนุนให้ภาคอุสหากรรมได้คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ในอุตสาหกรรม อย่างไม่ปิดกั้นความคิดสร้างสรรค์ อย่างไรก็ตามหลายครั้งการพัฒนาด้านนวัตกรรมเกิดการสะดุดเพราะข้อจำกัดด้านกฎหมาย เช่น ความไม่สอดคล้องกับกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน หรือการบังคับใช้ที่คลุมเคลือ รัฐบาลจึงจัดตั้งแพลตฟอร์มนี้ขึ้นเพื่อแก้ไขข้อจำกัดดังกล่าว

              ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการมีดังนี้

              1. เสนอไอเดีย กรอกแบบฟอร์มการสมัครและเขียนข้อเสนอโครงการด้านนวัตกรรม จากนั้นรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยัน

              2. ประเมินไอเดีย หลังจากการยืนยันการส่งเอกสารครบถ้วนแล้ว ผู้เชี่ยวชาญและคณะที่ปรึกษาจะทำการประเมินและตัดสินข้อเสนอโครงการ

              3. ปรับแต่งโครงการทดลอง หากข้อเสนอการทดสอบโครงการผ่านการประเมินผล เจ้าหน้าที่โครงการจะช่วยขัดเกลา แก้ไขข้อเสนอโครงการ และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อให้ข้อเสนอโครงการนั้นมีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้น

              4. สื่อสารและประสานงาน หลังจากสรุปข้อเสนอโครงการเสร็จสิ้น คณะทำงานจะนัดประชุมและประสานงานข้ามหน่วยงานเพื่อให้บรรลุมติของการเริ่มต้นการทดลองระหว่างหน่วยงาน

              5. เริ่มการทดลอง ระหว่างการดำเนินงาน บริษัทจะต้องเขียนรายงาน 3 รูปแบบ ได้แก่ รายงานเรื่องความเสี่ยง รายงานความคืบหน้า และรายงานเกี่ยวกับรายละเอียดเพื่อตีพิมพ์ต่อสาธารณะ

              6. ประเมินผลลัพธ์และข้อเสนอแนะ หลังการทดสอบเสร็จสิ้น ให้รายงานผลลัพธ์ของการทดลองเพื่อใช้เป็นหลักฐานให้กับหน่วยงานที่กำกับดูแลการสร้างหรือการแก้ไขกฎเกณฑ์ด้านนวัตกรรม

              นอกจากนี้ภายในเว๊บไซต์ยังมีพื้นที่สำหรับชี้แจงกฎระเบียบและให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย โดยสมาชิกสามารถถามคำถามเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่มีความสงสัย และจะได้รับการตอบกลับจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจากกระทรวงคมนาคมและการสื่อสาร ตลอดจนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ นับเป็นการรวมความร่วมมือจากหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยกันผลักดันการพัฒนาด้านนวัตกรรม

              ตัวอย่างแนวทางการทดลองในปัจจุบันได้แก่ การพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเงินหรือ Fintech เช่น การโอนเงินข้ามพรมแดนด้วยเทคโนโลยี blockchain แพลตฟอร์มการให้กู้ยืมออนไลน์ ประกันภัยออนไลน์ และแพลตฟอร์ม cryptocurrency เป็นต้น

บริษัทแรกที่ได้รับการอนุมัติจากการทดลองจาก sandbox คือ ธนาคาร KGI (凱基銀行) และ บริษัท Chunghwa Telecom (中華電信) โดยร่วมกันพัฒนา Fintech Space อย่าง “KGI inside” หรือแอปพลิเคชันบริการทางการเงินแบบ Open Banking ซึ่งเป็นการให้บริการอนุมัติสินเชื่อดิจิทัลที่สามารถลดขั้นตอนการสมัครจากเดิม 53 ขั้นตอน เหลือเพียง 20 ขั้นตอน อนุมัติวงเงินได้สูงสุดถึง 200 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน (ประมาณ 200 ล้านบาท)

 

ข้อมูลจาก

https://www.sandbox.org.tw/index_announcement.php

http://www.taipeitimes.com/News/biz/archives/2018/09/19/2003700677