เกาะกระแสไต้หวัน : ไทเปเมืองอัจริยะ  Taipei Smart City News

เกาะกระแสไต้หวัน : ไทเปเมืองอัจริยะ Taipei Smart City

               Smart city หรือแนวคิดเมืองอัจฉริยะ คือการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาเมืองเพื่อให้ผู้อยู่อาศัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการสาธารณะได้ เช่น การพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (smart grid) ที่สหรัฐอเมริกา หรือแผนการจัดการพลังงานของเมืองอัมสเตอร์ดัม ไต้หวันจึงจัดตั้ง Taipei Smart City Project Management Office (TPMO) ขึ้นเมื่อปี 2559 เพื่อดำเนินการและกำกับดูแลการพัฒนาเมืองไทเปสู่ Smart city โดยได้จัดทำแพลตฟอร์มสำหรับรวบรวมข้อมูลของภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมและดำเนินการให้เกิดความเป็นอัจฉริยะใน 6 ด้าน ดังนี้

               1. SMART Public Housing บ้านมวลชนอัจฉริยะ

                   การพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (smart grid) ระบบการจัดการมิเตอร์ ระบบการจัดการที่จอดรถและบริการต่าง ๆ ซึ่งช่วยให้ผู้อยู่อาศัยในการจัดการค่าสาธารณูปโภคและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเพิ่มค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเพียงร้อยละ 3-5 ปัจจุบันได้ติดตั้งในที่พักไปแล้วกว่า 12,000 แห่ง

               2. SMART Transportation ระบบขนส่งมวลชนอัจฉริยะ

                    -  Taipei Main Station คือศูนย์กลางการขนส่งของไทเปทั้งการเดินทางด้วยรถไฟ TRA รถไฟฟ้าสำหรับเดินทางในเมือง MRT และรถไฟด่วน HSR ปัจจุบันมีความสูงกว่า 10 ชั้น และมีผู้เดินทางกว่า 5 แสนคนต่อวัน ดังนั้น เพื่อมุ่งสู่การมีระบบขนส่งมวลชนอัจฉริยะ รัฐจึงได้ดำเนินการจัดทำป้ายบอกและระบบนำทางภายในให้ชัดเจน ในอนาคตจะเพิ่มจุดบริการนักท่องเที่ยว รวมถึงจัดทำระบบจอดรถอัจฉริยะและระบบความปลอดภัยอัจฉริยะ

                    -  โครงการ 3U การเดินทางเพื่อสิ่งแวดล้อม (3U Green Shared Transportation) ได้แก่ (1) YouBike ไทเปร่วมกับบริษัทเช่าจักรยานท้องถิ่นพัฒนาระบบเช่าจักรยานสาธารณะ (shared biking) ซึ่งปัจจุบันมีจุดให้เช่ารถจักรยานจำนวน 400 จุด และมีจำนวนจักรยานให้บริการมากกว่า 13,000 คัน (2) U-Motor ปัจจุบันมีจำนวนสกูตเตอร์สาธารณะให้เช่ากว่า 1,000 คันรอบไทเป โดยผู้ใช้บริการสามารถทำการเช่าผ่านแอพพลิเคชั่น และผู้ให้บริการสามารถตรวจสอบจำนวนรถและสถานะของแบตเตอรี่ได้ทุกเวลา (3) U-EV ติดตั้งจุดให้บริการชาร์ตพลังงานสำหรับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าจำนวน 200 แห่ง ตามจุดจอดรถสาธารณะ 80 แห่ง

               3. SMART Education การศึกษาอัจฉริยะ

                   จุดมุ่งหมายของการศึกษาอัจฉริยะ คือมุ่งให้เกิดโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมและลดช่องว่างระหว่างการศึกษาในเมืองหลวงกับการศึกษาในพื้นที่ห่างไกล โดยนักเรียนสามารถเลือกศึกษาผ่านระบบทางไกลได้ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ทางดิจิตอลที่เรียกว่า Taipei City CooC-Cloud นอกจากนี้รัฐยังจะดำเนินการให้ทุกสถานศึกษามีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 100G และสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็ว 1G ภายในปี 2573

               4. SMART Payment การจ่ายเงินอัจฉริยะ

                    การจ่ายเงินอัจฉริยะ คือแพลตฟอร์มการจ่ายเงินที่ได้รับการพัฒนาจาก Department of IT ไต้หวัน โดยประชาชนสามารถจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าจอดรถ ค่าน้ำ หรือค่าบริการของ Taipei City Hospital ผ่านผู้ให้บริการต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกผ่านมือถือ ในปี 2561 มีผู้ใช้งานแพลตฟอร์มการจ่ายเงินมากกว่า 1 ล้านคน ช่วยลดค่าธรรมเนียมการดำเนินการได้มากกว่า 3.8 ล้านไต้หวันดอลลาร์ (ประมาณ 3.89 ล้านบาท)

              5. SMART Healthcare ระบบสุขภาพอัจฉริยะ

                  -  ไทเปเริ่มทดลองใช้ระบบให้บริการด้านสุขภาพอัจฉริยะ อันประกอบไปด้วย การบันทึกข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล  (Personal Health Record : PHR) และแพลตฟอร์มสำหรับการดูแลสุขภาพในชุมชน (Community Care Platform : CCIP) ณ โรงพยาบาล Taipei City ทั้ง 6 สาขา โดยประชาชนสามารถใช้ระบบคลาวด์ (cloud) ในการจัดการข้อมูลของตนเอง และในอนาคตข้อมูลบางส่วนจะถูกนำไปใช้กับแอพพลิเคชั่นสำหรับให้บริการด้านอื่น ๆ อีกด้วย

                  -  ระบบดูแลผู้สูงอายุอัจฉริยะ คือการร่วมกับภาคเอกชนในการให้บริการด้านต่าง ๆ กับผู้สูงอายุ เช่น ระบบเตือนเมื่อหกล้ม ระบบเตือนฉุกเฉิน นอกจากนี้ยังมีโปรแกรม “Conference secretary” ที่ช่วยให้ผู้สูงอายุควบคุมการรับโทรศัทพ์ได้ด้วยการกดรีโมทคอนโทรล และมองเห็นภาพผู้โทรศัพท์มาทางจอโทรทัศน์ ทำให้การติดต่อระหว่างกันเป็นไปได้ง่ายและสะดวกแม้จะอยู่ห่างไกลจากกัน

                  -  ระบบศูนย์ออกกำลังกายอัจฉริยะ คือระบบที่ผู้ใช้บริการสามารถจองคลาสออกกำลังกายได้ผ่านระบบออนไลน์ และเจ้าหน้าที่สามารถให้คำแนะนำให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลได้ผ่านระบบออนไลน์เช่นเดียว กัน ทั้งนี้ ในอนาคตข้อมูลดังกล่าวจะถูกนำไปเชื่อมต่อกับระบบประกันสุขภาพแห่งชาติเพื่อให้บริการด้านอื่น ๆ ต่อไป                 

              6. นวัตกรรม

                  รัฐได้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปรับใช้กับโครงการต่าง ๆ ของรัฐ รวมถึงโครงการ Smart City เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลและการบริการให้มีประสิทธิภาพ และยังให้โอกาสกับผู้อยู่ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ นำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาเชิงนวัตกรรม (Innovative Solutions) ผ่านแบบจำลองการทดสอบการใช้โปรแกรม (Proof of Concept Model)

            ทั้งนี้ ไทเปได้จัดงานสัมนาและงานประชุมวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์เกี่ยวกับแนวคิดเมืองอัจฉริยะต่อเนื่องมาเป็นเวลา 6 ปี โดยงานครั้งล่าสุด “2019 Smart City Summit & Expo (SCSE)”  จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26-29 มี.ค. 2562 ณ Taipei Nangang Exhibition Center Hall 1 ไทเป ไต้หวัน มีจำนวนบูธกว่า 1,200 บูธ จากผู้ร่วมออกบูธกว่า 300 ราย นอกจากนี้ยังมีนายกเทศมนตรีและผู้แทนจากกว่า 128 เมืองเข้าร่วมงาน Mayors’ Summit ในวันที่ 26 มี.ค. 2562

 

ข้อมูลจาก

https://smartcity.taipei

www.taiwannews.com.tw

รูปภาพจาก 

https://smartcity.taipei