เกาะกระแสไต้หวัน : ข้อมูลภาษีเงินได้ส่วนบุคคล ปี 2561 สำหรับผู้ทำงานในไต้หวัน News

เกาะกระแสไต้หวัน : ข้อมูลภาษีเงินได้ส่วนบุคคล ปี 2561 สำหรับผู้ทำงานในไต้หวัน

         เนื่องจากรัฐบาลไต้หวันกำหนดให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในไต้หวันตั้งแต่ 90 วันขึ้นไป มีหน้าที่ต้องเสียภาษีตามอัตราที่กำหนด โดยผู้มีหน้าที่เสียภาษีต้องยื่นแบบแสดงรายการเงินได้ตลอดปี 2561 และดำเนินการจ่ายหรือขอคืนภาษีระหว่างวันที่ 1-30 พ.ค. 2562 ศูนย์ข้อมูลธุรกิจสัมพันธ์ สนง.การค้าฯ จึงได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอัตราภาษี สิทธิลดหย่อนและยกเว้นทางภาษีตามกฎหมายไต้หวัน เพื่อเป็นประโยชน์แก่คนไทยผู้มีหน้าที่เสียภาษีในไต้หวัน