เกาะกระแสไต้หวัน 

ดูทั้งหมด
 • เปิดมุมมองผู้ประกอบการไทยต่อตลาดธุรกิจอาหารในไต้หวัน New
  เมื่อวันที่ 27-30 มิถุนายน 2561 ไต้หวันได้มีการจัดนิทรรศการอาหารนานาชาติ Asia’s Super 5-in-1 Food Expo หรือ Food Taipei ณ Taipei Nangang Exhibition Center ไทเป ไต้หวัน
 • ทันโลกนวัตกรรมอาหารในงาน Asia’s Super 5-in-1 Food Expo 2018
  เมื่อวันที่ 27-30 มิถุนายน 2561 ไต้หวันได้จัดงานนิทรรศการเกี่ยวกับอาหารที่ใหญ่ที่สุดในไทเป "Asia’s Super 5-in-1 Food Expo" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดแสดงอุตสาหกรรมอาหารใน 5 ด้าน ได้แก่ 1) Food Taipei 2) Foodtech @ Pharmatech Taipei 3) Taipei Pack (บรรจุภัณฑ์) 4) Taiwan Horeca (ร้านอาหารและคาเฟทีเรีย) และ 5) Halal Taiwan
 • ไต้หวันแบนหลอดพลาสติก
  ไต้หวันได้ประกาศห้ามร้านค้าทั่วไต้หวันงดให้ถุงพลาสติกแก่ลูกค้าตั้งแต่ในปี ค.ศ. 2002 ตามนโยบายพลังงานสีเขียว (Green Policy) ไต้หวันได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยจะประกาศใช้นโยบายงดใช้หลอดพลาสติกเพิ่มเติมตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2019 เป็นต้นไป
 • ไต้หวันออกมาตรการงดใช้พลาสติกใช้แล้วทิง้ อย่างเด็ดขาด ภายในปี ค.ศ. 2030
  รัฐบาลไต้หวันมีมาตรการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัดในเรื่องการรณรงค์งดใช้ถุงพลาสติก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการดาเนินนโยบาย ”Green Policy” ที่ตัง้ เป้ าหมายลดปริมาณขยะพลาสติก ให้กลายเป็นศูนย์ภายในปี ค.ศ. 2030
 • จักรยาน : การคมนาคมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของไต้หวัน
  ปัจจุบันทั้งรัฐบาลและเอกชนในไต้หวันส่งเสริมการขับขี่จักรยานในไต้หวันโดยเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันนโยบายสีเขียว (Green Policy)ที่มีจุดประสงค์เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เป็นการยกระดับการใช้ชีวิตของประชาชนในเมืองให้ดียิ่งขึ้นและเพื่อการอนุรักษ์พลังงานการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์(Carbon dioxide (Co2))ของโลกด้วย

ข้อมูลสถิติที่น่าสนใจ 

ดูทั้งหมด
ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้